Audyt zamówień i zamówienia publiczne jakie dokumenty

Audyt zamówień i zamówienia publiczne jakie dokumenty

Audyt zamówień i zamówienia publiczne jakie dokumenty i elektroniczna gatunek prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, co to są zamówienia publiczne opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie gdzie są publikowane zamówienia publiczne zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane szkolenie ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników poprzez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy oraz kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie artykułu o zamówieniach skoncentrujemy się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program artykułu o zamówieniach ujmuje zagadnienia, które nieraz stanowią temat dyskusji w kręgu konsultantów, specjalistów i ekspertów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Pominiemy tematy, jakie są oczywiste w nowym stanie prawnym i skoncentrujemy się na tych obszarach, które poprzednio teraz przysparzają szczególnie wiele problemów, budzą wątpliwości interpretacyjne oraz na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS czyli kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i przeważnie popełnianych błędów pozwoli ustrzec się problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, jak zarówno dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych czyli zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu o zamówieniach jest również przełożony jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy reguły efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Wiele modyfikacji dotyczy także przepisów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: zdefiniowanie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, zdefiniowanie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie innowacyjnych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców czy też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

Komentarze: 1


noavatar.png
Robert Kosmal zajmuje się restrukturyzacją przedsiębiorstw 2020-06-02

Dziękuję, Właśnie szukałem informacji w przybliżeniu tego tematu przez długi czas, a twoje największe odkryto do tej pory. Ale co dotyczy dolnej linii? Czy jesteś pewny co do źródła?

Top