Audyt zamówień i jaka kwota zamówienia publiczne i

Audyt zamówień i jaka kwota zamówienia publiczne i

Audyt zamówień i jaka kwota do jakiej kwoty zamówienia publiczne zamówienia publiczne i elektroniczna rodzaj prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane szkolenie ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników poprzez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy również kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie artykułu o zamówieniach skoncentrujemy kogo dotyczą zamówienia publiczne się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program artykułu o zamówieniach ujmuje zagadnienia, jakie w wielu przypadkach stanowią temat dyskusji w kręgu konsultantów, specjalistów i ekspertów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Pominiemy tematy, które są oczywiste w nowym stanie prawnym i skoncentrujemy się na tych obszarach, które przedtem teraz przysparzają szczególnie wiele problemów, budzą niepewność interpretacyjne również na szczególnych punktach w procedurach, jakie w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS lub kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i przeważnie popełnianych błędów pozwoli uniknąć problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, w jaki sposób tak jak na rzecz osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych innymi słowy zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu o zamówieniach jest także kierownik jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy reguły efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Mnogość modyfikacji dotyczy również przepisów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: zdeterminowanie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, kogo dotyczą zamówienia publiczne określenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie śmiałych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców oznacza to też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

Top