Spółka z oo a mikropożyczka i odpowiedzialność członków

Spółka z oo a mikropożyczka i odpowiedzialność członków

Spółka z o.o. a mikropożyczka i odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w czasach kryzysu wywołanego epidemią. W czasie epidemii infekcji COVID-19 dodatkowo wynikającego z tej epidemii bezprecedensowego obciążenia gospodarki Polski, europejskiej i światowej, zachwianych innymi słowy przerwanych łańcuchów dostaw oraz źródeł finansowania zasadnicze znaczenie na rzecz menadżerów zatrudnionych jako członkowie zarządu spółek kapitałowych ma problem podejmowania szybkich decyzji gospodarczych, które cechują się obecnie wyjątkowo niskim poziomem akceptowalnego błędu. W tym świetle istotniejszego znaczenia nabiera rzecz odpowiedzialności członków zarządów spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej): w stosunku do spółki za działania innymi słowy zaniechania sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, względem wierzycieli w przypadku wystąpienia niewypłacalności (braku możliwości realizacji wymagalnych zobowiązań). Kodeks spółek handlowych przewiduje odpowiedzialność członków zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w następujących przypadkach: członek zarządu odpowiada względem spółki za szkodę wyrządzoną działaniem albo zaniechaniem sprzecznym z prawem innymi słowy postanowieniami umowy spółki, jak słychać że nie ponosi winy; członkowie zarządu odpowiadają solidarnie wobec wierzycieli spółki za zobowiązania spółki, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: egzekucja wobec spółki jest bezskuteczna; dodatkowo we właściwym czasie nie: został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości; albo wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, wydano postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu; podobno że: niezgłoszenie wniosku o promulgacja upadłości nastąpiło bez winy członka zarządu; pomimo niezgłoszenia wniosku o promulgacja upadłości, niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Zostaną omówione:podejmowanie ryzykowanych gospodarczo transakcji, w tym zawierania porozumień z obowiązek zarządu spółki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki kontrahentami spółki mających na celu zapewnienie stabilności łańcucha dostaw kosztem zrzeczenia się przysługujących spółce roszczeń (np. o zapłatę odszkodowania albo kary umownej wynikającej z niewykonania wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego spółki umowy poprzez kontrahenta), przesunięcie terminów zapłaty albo terminów realizacji zobowiązań przez kontrahenta, zdeterminowanie innych skutków niewykonania zobowiązań; skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umów zawartych poprzez spółkę, z szczególnym uwzględnieniem umów zawartych w trybie zamówień publicznych (w świetle szczególnych rozwiązań przyjętych w zakresie tzw. specustawy); tworzenie rezerw na potrzeby przewidywanych strat wynikających z utraty przychodów albo podniesienia kosztów aktywności w czasie stanu epidemii; relacji ze wspólnikami w grupie kapitałowej, w szczególności naruszenia ładu korporacyjnego, wydawania przez radę nadzorczą albo zgromadzenie wspólników tzw. poleceń wiążących w obszarze prowadzenia spraw spółek przez zarząd; ocena sytuacji finansowej spółki pod kątem wystąpienia momentu niewypłacalności skutkującego obowiązkiem zarządu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki; dokonywanie poprzez członka zarządu (samodzielnie innymi słowy wespół z innymi członkami) wniosku o promulgacja upadłości, a zarówno konsultacje co dotyczy sporów pomiędzy członkami zarządu co dotyczy konieczności zgłoszenia takiego wniosku; dokumentacja spółkowa (uchwały zarządu, wystąpienia do rady nadzorczej dodatkowo zgromadzenia wspólników) mającej na celu prezentacje stanowiska członków zarządu pod kątem późniejszej oceny ich odpowiedzialności w stosunku do spółki; ubezpieczenie członków zarządu od odpowiedzialności cywilnej powiązanej z pełnioną funkcją.

Top