Ustawa o zmianie

img

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera opis całej procedury udzielania zamówienia, tym samym powinien być sporządzany z należytą starannością i precyzją. Szczegółowa zawartość protokołu, który z mocy prawa jest jawny, służy zachowaniu reguły transparentności w procedurze wydatkowania środków publicznych. Autor w artykule naświetla reguły działania komisji przetargowej i nałożone na nią obowiązki, opisując procedurę dokumentowania na wszystkich szczeblach postępowania. Omawia normy dokumentowania spełniania warunków m.in. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym także osobami innymi słowy sytuacji ekonomicznej i finansowej. Porusza także istotne zagadnienie dokumentowania obowiązku wyłączenia niektórych osób z postępowania. W opracowaniu w szerokim zakresie ujęto tematykę sporządzania i zawartości protokołu postępowania również jego załączników. Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania, jakie elementy powinien zawierać protokół, kto i na jakim etapie postępowania powinien wypełniać formularz protokołu także kto jest umocowany do jego podpisania. Książka poświęcona jest dodatkowo dokumentom przedkładanym przez wykonawców i trudnościom z ich oceną. Określa, jakiego rodzaju dokumenty wykonawcy powinni zaopatrywać i na jakich zasadach. Uwzględnia również problematykę dokumentów składanych poprzez wykonawców zagranicznych, których analiza sprawiać może wiele trudności z uwagi na różnice w systemach prawnych - polskim i państw obcych.

  • Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku na świadczenie Po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku na świadczenie
  • Upadłość i uproszczone postępowanie Upadłość i uproszczone postępowanie
  • Projekty unijne 2020 mops i i Role i zadania Projekty unijne 2020 mops i i Role i zadania
  • Kontrola udzielania zamówień publicznych Kontrola udzielania zamówień publicznych
  • Zobacz gdzie wpisać zadaniowy czas pracy w koronawirus Zobacz gdzie wpisać zadaniowy czas pracy w koronawirus
Top