Audyt zamówień i do czego służą zamówienia publiczne

Audyt zamówień i do czego służą zamówienia publiczne

Audyt zamówień i do czego służą zamówienia publiczne i elektroniczna rodzaj prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamówienia publiczne ile euro - przygotowanie, przebieg, problemy praktyczne, opinie UZP i orzecznictwo KIO. Od kilku miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane szkolenie ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników przez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy również kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie artykułu o zamówieniach skoncentrujemy się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program artykułu o zamówieniach ujmuje zagadnienia, które po wielokroć stanowią temat dyskusji w kręgu konsultantów, specjalistów i ekspertów zajmujących się zamówieniami publicznymi. Pominiemy tematy, jakie są oczywiste w nowym stanie prawnym i skoncentrujemy się na tych obszarach, jakie wcześniej teraz przysparzają wyjątkowo wiele problemów, budzą niepewność interpretacyjne także na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS czyli kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i zazwyczaj popełnianych błędów pozwoli uniknąć problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za realizację i dokumentowanie procedur, w jaki sposób dodatkowo dla osób podejmujących decyzje w komórkach zamówień publicznych albo zamawiającego. Adresatem niniejszego artykułu o zamówieniach jest także szef jednostki (kierownik zamawiającego) odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy normy efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Dużo modyfikacji dotyczy zarówno artykułów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: określenie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, określenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie śmiałych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców lub też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek czyli częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

Top